Γίνε Μέλος


Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν όσοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.Για την εγγραφή μέλους στο σωματείο απαιτείται υποβολή προς το Δ.Σ.:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.
  2. Πρόταση δύο (2) μελών του Συλλόγου για την εγγραφή του υποψηφίου μέλους που επισυνάπτεται στην αίτηση και
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 / 1986 ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπό του κανένα κώλυμα ή περιορισμός που προβλέπονται στο άρθρο 11 του παρόντος και στον Ν. 2725 / 1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» .
  4. Η καταβολή του δικαιώματος εγγραφής και του ποσού της ετήσιας συνδρομής .

Η αίτηση εγκρίνεται από το Δ.Σ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών .

Τα μέλη ύστερα από πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους και εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, αποκτούν το δικαίωμα να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Συλλόγου.